EKO-TEAM Sebastian Kulikowski
Zgorzelec

Nawet 3000 zł kary za brak karty dla urządzeń zawierających substancje kontrolowane i f-gazy

 (07.03.2016 r.)

Nowa ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wprowadziła Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Przeciwpożarowych, które zwierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych.
 

Rejestr dotyczy m.in. urządzeń chłodniczych klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych, pomp ciepła. Operatorom tych urządzeń zostało już tylko kilkanaście dni na przygotowanie wymaganej nowymi przepisami dokumentacji.

Prowadzeniem rejestru zajął się Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie.

W rejestrze gromadzone są Karty Urządzeń oraz Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia (Dz. U. poz. 73) został określony w Załączniku I wzór Karty Urządzenia, natomiast w Załączniku II został określony wzór Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.
 

Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy przed sporządzeniem pierwszej Karty Urządzenia lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej operator zobowiązany jest do rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestrowego, określonego w Załączniku I do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 56). Rejestracji można dokonać na stronie internetowej www.cro.ichp.pl.

Karty należy sporządzić najpóźniej do 14 marca 2016 r. (art. 60 ust 3 ustawy).

Po tym terminie WIOŚ będzie mógł nakładać kary za brak Karty Urządzenia od 600 do 3000 zł. Wysokość kary zależy m.in. od wpływu na środowisko, dotychczasowej działalności podmiotu, który popełnił naruszenie oraz jego skutków.

Źródło: www.gdansk.wios.gov.pl, stan z dnia 1 marca 2016 r.

 
 

                                    KONKURS AZBEST 2016

(06.03.2016 r.)

Ministerstwo Rozwoju wspiera realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Co roku ogłasza konkurs na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem azbestu. W tegorocznym, wnioski można składać do 1 kwietnia 2016 r.
 
Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Oferty można składać na zadania w bloku 2 – działania edukacyjno-informacyjne oraz w bloku 3 – w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, na opracowywanie programów usuwania takich wyrobów, wykonanie lub aktualizację ich inwentaryzacji.
Koniecznym warunkiem uzyskania dotacji jest udział własny w wysokości 20% wartości zadania oraz wybranie podwykonawcy zadania na etapie składania oferty. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Ministerstwa Rozwoju do 29 kwietnia 2016 r.  
Więcej informacji można znaleźć na stronach Ministerstwa Rozwoju
 
EKO-TEAM proponuje przygotowanie wniosku do Ministerstwa całkowicie za darmo. W przypadku otrzymania dofinansowania podpisujemy umowę i realizujemy zadania o których mowa w Regulaminie.
 
Nasz Firma z sukcesem zrealizowała kilkanaście Programów wraz z Inwentaryzacją oraz przygotowaniem wniosku na dofinansowanie zadania, zarówno z Ministerstwa Gospodarki (kiedyś) jak i WFOŚiGW.
 

                                 Wymagania dla instalacji MBP

(19.02.2016 r.)

Wymagania dla instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (instalacji MBP) są już określone w ustawie o odpadach oraz dokumencie referencyjnym BAT dla przemysłu przetwarzania odpadów. W związku z tym Ministerstwo Środowiska nie przewiduje w najbliższym czasie nowych przepisów w tym obszarze.

Poza ustawą o odpadach wymagania dla instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zamieszanych odpadów komunalnych zostały określone w dokumencie referencyjnym dla najlepszych dostępnych technik (BAT) dla przemysłu przetwarzania odpadów (sierpień 2006 r.). Zgodnie z wymaganiami BAT, instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów powinna spełniać poniższe kryteria:

 • ulepszyć przetwarzanie mechaniczno-biologiczne poprzez:
  • stosowanie w pełni zamkniętych bioreaktorów;
  • unikanie warunków beztlenowych w trakcie przetwarzania tlenowego poprzez kontrolowanie fermentacji i dostawy powietrza (przy użyciu stabilizowanego obwodu powietrza) oraz poprzez dostosowanie napowietrzania do rzeczywistej działalności biodegradacyjnej;
  • efektywne gospodarowanie wodą;
  • termiczne izolowanie sufitu hali degradacji biologicznej w procesach tlenowych;
  • zminimalizowanie wytwarzania gazu do poziomu 2500 do 8000 Nm3 na tonę;
  • zapewnienie jednolitego materiału wsadowego;
  • recykling wód procesowych lub błotnistych pozostałości w ramach procesu tlenowego w celu całkowitego uniknięcia emisji do wody. W przypadku generowania ścieków należy je oczyścić w celu osiągnięcia wartości wymienionych w BAT;
  • nieustanne nabywanie wiedzy na temat połączenia między kontrolowanymi zmiennymi degradacji biologicznej a zamierzonymi emisjami (gazowymi);
  • redukcja emisji związków azotu poprzez zoptymalizowanie wskaźnika C:N;

 • zaleca się redukcję emisji z przetwarzania mechaniczno-biologicznego do następujących poziomów:
  • odory do 500-6000 (j.o./m3);
  • NH3 do 1-20 (mgNH3/m3);
  • pył do 5-20 (mg/m3);
   przy użyciu odpowiedniej kombinacji następujących technik: utrzymanie właściwego zarządzania, regeneracyjny utleniacz termiczny, usuwanie pyłu;

 • zredukować emisje do wody do poziomów wymienionych w BAT.

Ponadto musi ograniczyć emisje całkowitego azotu, amoniaku, azotanów i azotynów do wody.

Dodatkowo, na szczeblu Unii Europejskiej, prowadzone są obecnie prace nad rewizją dokumentu ws. BAT. Ich celem jest m.in. dostosowanie BAT do aktualnych warunków gospodarki odpadami. Konkluzje BAT będą obowiązywać we wszystkich krajach członkowskich UE. Pierwszy projekt dokumentu ma być opracowany w połowie 2016 r.
Źródło: www.mos.gov.pl
 
                       Informacja nt. sprawozdań odpadowych (PSZOK)
 (19.02.2016 r.)
 
Zgodnie z art. 9na ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) podmioty prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) obowiązane są do sporządzenia rocznych sprawozdań. Sprawozdania przekazywane są właściwemu, ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, czyli do 31 stycznia 2016 r. (za rok 2015).

Z powodu dużej liczby zgłoszonych uwag do projektu, nowe rozporządzenie (w którym zawarty będzie wzór rocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych) w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi nie zostało jeszcze wydane.

W związku z powyższym prowadzący PSZOK mają obowiązek przekazania wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta informacji wymaganych w art. 9na ust. 3, a forma przekazania tych informacji jest dowolna.
Źródło: www.mos.gov.pl
 
PAMIĘTAJMY ZBLIŻA SIĘ TERMIN ROZLICZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2015 ROK
Jako podmiot prowadzący działalność jesteś zobowiązany do rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska, a w przypadku braku opłaty musimy pamiętać o złożeniu sprawozdania za korzystanie ze środowiska. Termin pozostały do złożenia sprawozdania i wniesienia opłaty za korzystanie ze środowiska upływa 31 marca 2016 r. 
 
Od kilku lat ciekawe rozwiązanie oferuję Marszałek Województwa Dolnośląskiego, gdyż za pomocą aplikacji możemy przygotować sprawozdanie według obowiązujących wzorów i stawek - bez poszukiwania odpowiedniego Rozporządzenia (www.ekoplatnik.dolnyslask.pl).
 
Póki co takie sprawozdanie należy wydrukować, podpisać i przesłać do Urzędu Marszałkowskiego, czekamy na opcję wysłania wersji elektronicznej przy pomocy tejże aplikacji.
 
NIE ZAPOMNIJ O SPRAWOZDANIU ZBIORCZYM DOTYCZĄCYM GOSPODARKI ODPADAMI
Termin złożenia zbiorczego sprawozdania za wytworzone odpady mija 15 marca 2016 r. Pamiętaj uporządkuj karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów i zaktualizuj ewidencję. W 2015 r. zmieniły się wzory dokumentów na potrzeby gospodarki odpadami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1973)